Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Je po lete. Po veľmi horúcom lete, ktorému predchádzala aj horúca jar. Obyvatelia sídliska Krasňany tie horúce dni prežívali o čosi intenzívnejšie. Letné mesiace neboli iba horúce, boli horké ako blen s pocitom, že ich niekto dobre dobehol, podviedol, oklamal. Občanov, ľudí žijúcich desiatky rokov na sídlisku záhradného typu chce niekto obrať o zeleň, o kľud a slušné životné podmienky. Miesto toho im ponúka výrub stromov, zavedenie obojsmernej premávky v kľudných uliciach, natlačiť k tomu cyklochodníky,  zvýšiť hlučnosť a prašnosť. Pod rúškom zmien sa im ponúka lacný bulvár a námestíčka, ktoré tu netreba. Ľudia sa stretávajú tam, kde im to príde práve vhod. Nie tam, kde to narysuje architekt a nadiktuje úradníček samosprávy.
Spúšťací mechanizmus: bola sporná zástavba (Územné rozhodnutie) medzi bytovkami Hagarova 17-19 ešte z čias starostovania p.Zvonára (2006-2010): http://www.novydom.estranky.sk/

Občania nesúhlasia, spisuje sa petícia, vyberajú sa peniaze pre právnika ešte niekedy v roku 2009. Žiaľ zbytočne (http://obcan.racan.sk/2013/03/kto-pochybil-pri-vydani-ur.html)

Niekedy začiatkom leta 2014 (jún 2014) vtedy račiansky starosta Peter Pilinský správoplatnil umiestnenie stavby do prieluky medzi bytovkami Hagarova 17-19 s obhajobou, že investor má na to právo. Súčasne sa začína riešiť problematická situácia zámenou pozemkov. Myšlienka o zámene pozemkov prišla už skôr, minimálne už v roku 2013.


úryvok z tlače, zdroj: https://www.bratislavskenoviny.sk/vystavba/37619-vystavbe-na-hagarovej-ma-zabranit-zamena-pozemkov

Na konkrétny prípad je však aj iný názor: "Tvrdenie niektorých starostov, že nemajú inú možnosť len stavebné povolenie developerom vydať a stavbu povoliť, je vedome šírený alibistický mýtus, ktorý nemá oporu v zákone!"
zdroj: 

http://obcan.racan.sk/2014/10/Starosta-MUSI-vydat-stavebne-povolenie-mytus-ci-vedomy-omyl.html


Stavebníkovi tak dal starosta Pilinský do rúk výborné vyjednávacie podmienky. Bratislavské zastupiteľstvo napokon povolilo navrhovanú zámenu pozemkov a stavba medzi uvedenými bytovkami už bezprostredne nehrozí. Hrozí však výstavba v prielukách medzi ďalšími bytovkami. Len pre upresnenie:  Sídlisko Krasňany bolo postavené na pasienkoch a vyvlastnených po roku 1948 pre účely výstavby nového sídliska. Záhadne sa mení vlastníctvo tých plôch, čo sú medzi bytovkami. Napokon aj mnohé bytové domy nemajú vysporiadané pozemky pod stavbou.

Obyvatelia Krasňan sú však znepokojení týmto stavom a tak MÚ Rača reflektuje na požiadavky občanov a vyvesuje ešte v marci 2014: Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie - link: 

https://www.raca.sk/data/files/309_oznameniezaciatokobstaravaniaupnzkrasnany2.pdf

Na zachovanie jedinečnosti sídliska vyzýva aj Michal Drotován:

http://michal-drotovan.racan.sk/2014/04/pomozte-zachranit-krasnany.html

Verejné zhromaždenie občanov 5.6.2014: Na základe petície sa následne zvoláva verejné zhromaždenie občanov na 5.6.2014 za účelom spoločného postupu na vytvorenie podmienok pre zastabilitovanie zóny:

https://www.raca.sk/data/files/307_zapisnicazverejnehozhromazdeniaobyvatelov2.pdf

čítajme pozorne - bod d.) Plné rešpektovanie vlastníckych práv k existujúcim stavbám (budovy, byty, nebytové priestory, pozemky), 


Hlasovanie bolo o nasledovnom: „My, účastníci Verejného zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača zvolaného v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 z 20.9.2011 o podmienkach zorganizovania a vedenia takéhoto verejného zhromaždenia obyvateľov, vykonávajúc samosprávu priamo tak, ako nám to prináleží podľa Ústavy, vo veci mimoriadne závažnej témy zahusťovania sídlisk, na ktorých žijeme a novej výstavby na dotknutom území našej mestskej časti,  dávame záväzný pokyn starostovi našej mestskej časti, poslancom nášho miestneho zastupiteľstva ako aj všetkým úradníkom miestneho zastupiteľstva Rača, aby každý z nich ....... v procese samotného schvaľovania Územného plánu zón Krasňany a Východné, bezpodmienečne dbali a zabezpečili:
  1. zachovanie povahy Krasňan, ako samostatného celku mestského charakteru ktorého priamou a nedeliteľnou súčasťou je zeleň, oddychové zóny, športovo rekreačné zóny Malých Karpát,
  2.  zastavenie a nepovoľovanie stavieb...
  3. zachovanie urbanistiky Krasňan, časti mestskej Rači, ktorá si zachovala svoj charakter a kvalitu pôvodného urbanistického zámeru,
  4.  ...atd (celé znenie vid link)"


Stavebná uzávera: Na možnosť vyhlásenia stavebnej uzávery ako prvku na zabránenie ďalšej výstavby až do schválenia územného plánu zóny Krasňany ma slúžiť stavebná uzávera, ale dotknutí účastnící sa môžu voči nej odvolať.
Následne zasadalo zastupiteľstvo 24.06.2014 https://www.raca.sk/data/files/306_zpisnicamz2462014.pdf

O stavebnej uzávere informovali aj média:
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/381530-pre-krasnany-a-vychodne-vyhlasila-raca-stavebnu-uzaveru/
a
https://bratislava.dnes24.sk/raca-vyhlasila-stavebnu-uzaveru-v-lokalite-krasnany-a-vychodne-227503

Lenže už občana nikto neinformoval, že doteraz

Stavebná uzávera nenadobudla právoplatnosť:
Prvá sa síce naozaj riešila ešte niekedy v roku 2016, ale Okresný úrad ju zrušil, či zamietol.
A druhá z roku 2017 nie je právoplatná!

Posledná informácia a teda úplne čerstvá z 30.08.2018 od Vedúcej oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, Mestská časť Bratislava-Rača.


Stavebná uzávera (aktuálna): https://www.raca.sk/data/att/4110.pdf


Stavebná uzávera (samozrejme právoplatná) mala byť prvotným aktom pri súčasnom objednaní a vypracovávaní podkladov Územného plánu zóny Krasňany už v roku 2015.
Zadanie ÚPZ - vypracovania Územného plánu zóny Krasňany:

http://www.racaweb.sk/wp-content/uploads/2015/10/Uzemny-plan-zony-Krasany-Raca-zadanie.pdf

Čistopis z júna 2016, prerokovanie 28.02.2017


Niekedy začiatkom zimy 2017/2018 sa medzi občanmi mailom distribuujú materiály o Územnom pláne zóny Krasňany. Následne sa "distribuuje" aj informácia, že starosta Pilinský tvrdí, že do konca volebného obdobia sa s tým už nič robiť nebude. 

Skutočnosť je však iná.

Teraz už prebieha všetko bleskovo. Zámerne na letné mesiace? 

Pričom v roku 2015 ešte ani nechyrovali, co všetko bude ÚPZ-Krasňany zahŕňať a aký bude mať vplyv na životné prostredie. Čistopis UPZ-Krasňany bol schválený až 28.2.2017 miestnym zastupitelstvom.


Dôležité skutočnosti: 
Dňa 31.05.2018 pustili t.j. odobrili ÚP zóny Krasňany prítomní poslanci tak, ako bol spracovaný. Zápis síce indikuje, že poslanci vystúpili v diskusii, ale občan aj keby sa rozkrájal sa nevie dopracovať k tomu, aby sa dozvedel, o čom poslanci diskutovali a čo pripomienkovali.


Podklady k Územnému plánu zóny Krasňany: 


a súčasne račiansky starosta informuje, že termín na pripomienkovanie sa predlžuje až do 31.08.2018.
27.06.2018 bolo druhé verejné pripomienkovanie v nemeckom kultúrnom dome


Článok z médií:  http://www.tvba.sk/home/navrh-uzemneho-planu-zony-krasnany-ako-tomu-rozumieme/

V miestnej časti BA-Ružinov prišli na to, že Územné plány zón sú vypracované nezákonne, ak tieto nie sú v súlade územným plánom mesta Bratislava:

http://www.ruzinovskeecho.sk/clanok/podarila-sa-prva-stavebna-uzavera

Je teda isté na 100%, že spracovaný územný plán zóny Krasňany má tie isté nezákonnosti. Je po lete. Po veľmi horúcom lete s príchuťou horkého blenu. Občania sídliska Krasňany oprávnene požadujú zákonné jednanie v súvislosti s pripomienkovaním konaním.

Obyvatelia požadujú zachovať na sídlisku Krasňany jej záhradný charakter. Nesúhlasia so znižovaním (zmenšovaním zelene). Nesúhlasia s chaotickým budovaním cyklochodníkov na úkor zelene. Nesúhlasia s väčšou priepustnosťou vnútrosídliskových ulíc a ulice Kadnárova a to ich zobojsmernením. Nesúhlasia so siahnutím na súkromný majetok a to pozemkov, alebo existujúcich stavieb. Predložený územný plán nebol vypracovaný v zmysle požiadaviek občanov a ani v zmysle verejného zhromaždenia občanov zo dna 5.6.2014.


Bude spravodlivosť slepá?


"Najvyšší súd dáva do pozornosti zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „vigilantibus iura scripta sunt" t. j. „práva patria len bdelým" (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a pod.. To platí obdobne aj o využívaní zákonných procesných ustanovení včítane využitia možnosti podania opravných prostriedkov." (citované z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžf 65/2011)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára