Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Po takmer 4 rokoch (článok) je opäť v hre vyfackovanie obyvateľov sídliska Krasňany starostom m.ú.Rača Petrom Pilinským.

Račiansky starosta, ako poslušný koníček developerov (článok), koná výhradne proti občanom. A robí servis developerským spoločnostiam przniacim lokalitu s výraznou vinohradníckou históriou. Tentoraz, aby zrejme zavŕšil svoje 8 ročné úsilie zmrzačiť aj to, čo už bolo vybudované ešte predtým, než uzrel svet, podhadzuje v polročných intervaloch návrhy na územný plán zóny pre Krasňany. Samozrejme tieto majú zapracovanie tak, aby to vyhovovalo developerom a nie občanom. Za účelom požiadavky vyhotovenia územného plánu pre zónu Krasňany bolo stretnutie občanov, poslancov a starostu Petra Pilinského ešte počas jeho prvého volebného obdobia v KS Žarnovická. Bol som tam tiež, ale o takom paškvile, aký je zapracovaný do návrhu územného plánu pre Krasňany, nebola žiadna reč.

Len zopár špecialít:

1. Zmeniť čiastočne jednosmernú ulicu Kadnárova v celej dĺžke na obojsmernú: Toto je naozaj zaujímavá informácia. Jednosmerky vznikali v 80-ych rokoch minulého storočia (asi rok 1988), pravdepodobne na nátlak obyvateľov kvôli rastúcej automobilizácii sprevádzanej negatívnymi prejavmi (hluk, prach). A skutočne niečo také vrátiť po 30 rokoch je na hlavu postavené. Od tej doby je zahustenosť dopravy v tejto lokalite niekoľkonásobná.

Jediné možné vysvetlenie je to, že svojím konaním (povoľovanie ďalších a ďalších stavieb) sa dosahujú požiadavky na zvýšené prepravné výkony. Najnovšie to bude projekt Rínok Rača. Pričom raritou je skutočnosť, že vždy pri stavebných konaniach sú akože stanoviská odborníkov na dopravu kladné. Vyjadrenia sú jednoznačne vždy iba priaznivé: nárast dopravy z nových bytových domov je minimálny. Čo je samozrejme buď anarchia, alebo demonštrácia nulovej odbornosti. Tých bytových domov za 8 rokov starostovania Petra Pilinského pribudlo teda slušne a k nim niekoľko stoviek automobilov. Automobilov pribudne ešte viac a tak starosta rieši problém zápch tak, že sprejazdní sídliskové cesty v oboch smeroch.



Križovatka Kadnárova a Černockého, ráno cca 8 hodín, pracovný deň


situácia na Peknej ceste je už roky katastrofálna, záber je z roku 2013, ranná špička



2. Zbúranie radových garáží, (pravdepodobne) a násilné vyvlastnenie pozemkov pod nimi a vybudovanie garážových domov. Račiansky starosta parkovaciu politiku nerieši a jediný spôsob je preňho priechodný tak, že radové garáže sa zbúrajú (niektorí si ich kúpili pred pár rokmi za 10-12 tisíc €) a vybuduje sa parkovací dom(y). Miesto realizácie VZN o parkovaní sa rozhodol račiansky starosta siahnuť na majetok občanov!

V podstate okrem Karlovej Vsi sa parkovacia politika nikde nezaviedla. Pýtam sa, pán starosta Pilinský, aké sú dôvody na nezavedenie pravidiel parkovacej politiky v zmysle VZN o parkovaní, ktoré bolo prijaté mestským zastupiteľstvom dňa 8.12.2016 a od 1.3.2017 mali byť platné v jednotlivých mestských častiach Bratislavy, ktoré dodatkom mali určiť sadzby (článok)?

3. Vybudovanie oáz pokoja a relaxu. Tak toto je buď na zasmiatie, alebo do plaču. Nám, čo tu bývame, žiaľ do plaču. Po Peknej ceste pôjde v čase rannej a popoludňajšej špičky reťaz áut. Časť pôjde ďalej na sídlisko Slanec, ráno opačne, časť po Peknej ceste a to buď do centrálnej Rače (ráno opačne), alebo do novovzniknutého sídliska smerom na Rinzle (ráno opačne). V blízkosti takejto cesty, skôr výpadovky, nebude žiadna oáza pokoja a harmónie. A nepomôže tomu ani osadenie palisád a výsadba viničových kríkov k nim. Pred objektom bývalej Meopty bude kruhová križovatka. Autá radiace sa do križovatky a autá s výjazdom z križovatky budú svietiť reflektormi do bytov v pravidelných intervalov. Nezabudnite, že dopravná aktivita začína už o 6 hodine ráno a večer končí asi okolo 20 hodiny. A to býva v ročnom období od septembra do apríla tma.

     Náčrt údajnej odpočinkovej zóny, táto križovatka Kadnárova a Vrbenského bude lievikom pre  
     autiaky na všetky smery. 



4. Vybudovanie vodného raja. Už tu raz zaznela informácia šialenstva a starosta nad tým uvažoval (článok), no našťastie sa s tou stupiditou už nič nerobilo. No v rámci Krasňan máme potôčik - Račiansky potok a malú nádrž (už za hranicou zóny) a tá je určite problémom pri vybudovaní prístupovej cesty do viníc. Takže ju treba posunúť nižšie, dolu k objektu Hagarova 19. Jednak sa o také dielo už bude musieť starať miestna časť na naše náklady. A asi by bolo zaujímavé poznať názor vodohospodára na blízkosť vodnej nádrže pri bytovke. Je to v poriadku z nebezpečenstva spodných vôd?

Písmeno G2 označuje lokalizáciu prvého jazierka vybudovaného na pozemkoch terajších garáží. Ešte tam bude druhé a tretie jazierko.




Záver a zhodnotenie:

Súkromné stavby budú financovať súkromní investori, m.ú. Rača chce napomôcť násilnému vyvlastneniu (niečo ako komunisti v 50-ych rokoch minulého storočia) a verejné projekty sa budú financovať z verejných financií. MÚ Rača nemá zdroje na riešenie nedostatočných kapacít v predškolských zariadeniach a základných školách. Na sídliskách sú aj rozbité, neudržiavané lavičky, a nemá zdroje na pravidelné kosenie trávnikov. Údržbu trávnikov a strihanie živých plotov už robia občania na vlastné náklady. Myslím, že to hovorí za všetko.



Pravdepodobný scenár:

MÚ Rača pod vedením starostu Pilinského má prioritný záujem o vyvlastnenie pozemkov pod garážami. Občania z 12 tisícovej investície (kúpne ceny garáží pred vznikom tohoto paškvilu zvaný Územný plány zóny Krasňany) dostanú tak 2 tisícky. Ako prvé sa začne riešiť komunikácia na mieste bývalých garáží. Súčasne sa začne s prekladiskom vodnej nádrže smerom do sídliska k bytovke Hagarova 19.

Začnú stavby garážových domov, bude to komunikované ako výhodné, pretože pôjde o riešenie parkovania pre tisícky áut. Vo fáze výstavby požiada stavebník o zmenu stavby pred dokončením na polyfunkčný objekt. V suteréne budú nejaké garáže, na prízemí kancelárie a obchodné priestory a na 4 poschodiach bytové jednotky. Stavba bytov je najlukratívnejší biznis v Bratislave.

Garážové státie za 18.000,- € si tam nekúpi nikto a parkovať sa bude vonku po starom. Napokon to pripúšťa aj Návrh - záväzná časť na strane 15.


Vyzývam poslancov, t.j. zastupiteľský zbor, aby za tento Územný plán zóny Krasňany nehlasovali. Treba ho prepracovať na základe pripomienok občanov žijúcich na sídlisku Krasňany, ktorých by sa nekoncepčné zmeny dotýkali. Zmeny musia rešpektovať vlastnícke práva občanov a musia zohľadňovať požiadavky občanov na zachovanie pokojného sídliska. Zvýšená hlučnosť z automobilovej dopravy je nekoncepčná zmena, zhoršuje životné prostredie a žiadne zóny relaxu s jazierkami uvedené zmeny nekompenzujú.

LINK NA DISKUSIU NA FB-SKUPINE "PRIATELIA RAČE": TU

15 komentárov:

 1. Reagujem na Váš článok venovaný návrhu územného plánu zóny Krasňany za spracovateľa tejto dokumentácie. V prvom rade musím povedať, že som rád, že je predmetom diskusie. Prekvapuje ma však obsah Vášho článku, ktorý namiesto objektívnej kritiky a konštruktívnych pripomienok prezentuje skôr nepodložené domnienky a manipulatívne závery.

  V prvom rade je potrebné uviesť, že náš ateliér sa návrhu venoval dlhodobo, zodpovedne a komplexne. Návrh ÚPN-Z vychádza čisto a jedine zo schváleného zadania, ktoré bolo jediným zaväzujúcim elementom pri jeho príprave s hlavným cieľom: vytvoriť a zlepšiť životné prostredie pre obyvateľov Krasňan.

  K 1. bodu: Organizácia dopravy nebola predmetom riešenia územného plánu zóny, návrh taxatívne nestanovuje jednosmernosť alebo obojsmernosť komunikácií. Dôvod obojsmernosti Kadnárovej ulice je prozaickejší: počíta sa so zavedením linky MHD smerom do Starej Rače a späť, čo určite dopomôže k zníženiu automobilovej dopravy, ktorá zaťažuje územie.

  K 2. bodu: Územný plán zóny nemá v kompetencii vyvlastnenie. Vaše vyjadrenie o „násilnom vyvlastnení pozemkov“ je preto nepravdivé. Územný plán zóny rieši dramatickú absenciu parkovacích miest (chýba ich viac ako polovica) a neorganizované chaotické parkovanie reorganizáciou a doplnením miest na teréne tak aby sa zvýšila estetická a pobytová kvalita verejných priestorov. To samozrejme aktuálnym nárokom v zmysle platných noriem nestačí, preto bolo potrebné zvýšiť počet parkovacích miest návrhom hromadných garáží v zanedbaných priestoroch radových garáží. Ide nesporne o efektívnejšie využitie priestoru a v neposlednom rade o jeho kvalitatívny upgrade.

  K 3. bodu: Cieľom nového námestia na križovaní ulíc Kadnárova-Vrbenského je povýšiť kvalitatívne súčasný priestor bez obsahu na nový spoločenský priestor pre stretávanie sa obyvateľov zóny. Komunikácia sa navrhuje v tejto časti zdvihnúť na úroveň námestia, čo spomalí cestnú dopravu. V priestore pod Meoptou sa ruší parkovisko a dopĺňa zeleň. Navrhovaná komunikácia ku garážam slúži primárne a len na ich sprístupnenie. Celkovo návrh preferuje najmä na peší a cyklistický pohyb a využitie MHD pred automobilovou dopravou.

  K 4. bodu: Jediný a hlavný cieľ rozšírenia priestoru pre Račiansky potok je jeho revitalizácia a prinavrátenie prírodného charakteru, ktorý stratil pri urbanizácii lokality. Vznikne tak prírodný priestor pre relaxáciu a prechádzky obyvateľov a vstupný bod do vinohradov. Dôležitým navrhovaným prvkom je ochranná hrádza voči potenciálnym záplavám. Vodné plochy sú naznačené len pre ilustráciu, konkrétne riešenie bude predmetom podrobnej dokumentácie.

  K „pravdepodobnému scenáru“: Ako som už spomínal, potreba vybudovania hromadných garáží vyplýva z objektívnej potreby doplnenia veľkého počtu parkovacích miest v zóne, ktoré sa však všetky nedajú riešiť na teréne, lebo by sa zlikvidovali hodnotné plochy zelene. Preto bolo potrebné doplniť kapacitné hromadné garáže. Samozrejme návrh asanácie radových garáží neznamená, že sa budú búrať „hneď zajtra“, územný plán zóny skôr vytvára podmienky pre takúto možnú zmenu. Absolútne odmietam tvrdenie o „prioritnom záujme o vyvlastnenie pozemkov“, ide čisto o odborný návrh podložený výpočtami a dlhoročnými skúsenosťami. Váš „scenár“ o vybudovaní bývania na mieste navrhovaných hromadných garáží nebude po schválení územného plánu zóny možný z jednoduchého dôvodu: funkcie budov budú striktne regulované t. j. garáže budú môcť slúžiť len na stanovený účel.

  Na záver musím uviesť, že tento návrh rieši aj množstvo ďalších dôležitých oblastí s cieľom zlepšenia života a životného prostredia obyvateľov zóny. Napríklad vytvára nové kapacity pre zariadenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a školstva, navrhuje mestský bulvár, alej a nové námestie na Peknej ceste, dopĺňa cyklochodníky a pod. Podčiarkujem, že ide o návrh, ktorý bude predmetom verejného prerokovania a pripomienkovania, na ktoré Vás týmto pozývam.

  Juraj Krumpolec, AŽ PROJEKT s.r.o.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. ad „K 2. bodu: Územný plán zóny nemá v kompetencii vyvlastnenie. Vaše vyjadrenie o „násilnom vyvlastnení pozemkov“ je preto nepravdivé.“

   pán Krumpolec, s vašim tvrdením, že ÚP vyvlastnenie pozemkov v kompetencii nemá, sa dá súhlasiť. na druhej strane bez zmeny vlastníckych vzťahov sa váš návrh postaviť „hromadné garáže v zanedbaných priestoroch radových garáží“ nedá uskutočniť.

   ak ste ako spracovateľ ÚP zóny Krasňany takéto riešenie navrhli, máte nejakú predstavu, ako sa zrealizuje?

   viete vylúčiť „násilné vyvlastnenie pozemkov“, ktorého sa obávajú autor článku pán Veselý a ďalší vlastníci radových garáží?

   Odstrániť
  2. ad „Návrh ÚPN-Z vychádza čisto a jedine zo schváleného zadania“

   v priebehu vypracovávania ÚPN-Z ste s niekým konzultovali?
   ak áno, s kým a menovite čo?

   Odstrániť
  3. Vážený pán Juraj Krumpolec,
   mňa ako občana by zaujímalo, kto vám zadal túto objednavku, v rozsahu, v akom bola vypracovaná? Ja som bol pred 4 rokmi na stretnutí občanov na Žarmovickej ulici, kde vznikla požiadavka na územný plán zóny. Tam sa ale nič nevravelo o takych zmenách, ktoré zapracovala do územného plánu zóny Krasňany spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o.

   Odstrániť
 2. Ďakujem veľmi pekne za tento vecný komentár. Snáď pomôže rozptýliť obavy obyvateľov Krasňan.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Lenka, kedy sa predpokladá schvaľovanie ÚP zóny Krasňany miestnym zastupiteľstvom?

   Odstrániť
  2. Rátajme najrýchlejší variant (dátumy sú odhadované):
   1. pripomienkovanie dotknutými vlastníkmi - do 31.07.2018
   2. prerokovanie nezapracovaných pripomienok s dotknutými vlastníkmi - odhad do 30.09.2018
   3. §25 stavebného zákona - návrh posúdi pred schvaľovaním Okresný úrad Bratislava (ťažko odhadnuteľný termín - môže byť od troch mesiacov až do niekoľkých rokov - ako v prípade zóny Chalúpková), v zákone nie sú dané lehoty - rátajme s najnižšou reálnou lehotou - tri mesiace, tj. 31.12.2018
   4. ak Okresný úrad posúdi, že je zámer aj celý proces v poriadku (ak nie, môže sa prirátať niekoľko rokov) - schvaľovanie na zastupiteľstve cca vo februári 2019.

   V termínoch hovorím o teoreticky najkratších obdobia, reálne budú pravdepodobne dlhšie.

   Odstrániť
  3. ... to je dobre. vidím to tak, že konečnú podobu ÚPN zóny Krasňany by mali mať možnosť ovplyvniť popri obyvateľoch aj poslanci a starosta, ktorí vzídu z KV 2018.

   Odstrániť
  4. Pri "rýchlosti" Okresného úradu je podľa mňa prakticky nulová šanca, že sa môže stihnúť hlasovanie o VZN zonálka Krasňany do novembra 2018.
   Čistopis sa posudzuje podľa §25 - následne ho po kladnom stanovisku Okresného úradu BA už iba schvaľuje MiZ - ďalšie úpravy by znamenali nové kolo.

   Odstrániť
  5. ... práve preto si myslím, že s bodmi 1. a 2. a s čistopisom sa netreba ponáhľať. radšej neskôr kvalitný ÚPN-Z než rýchlo nejaký paškvil.

   Odstrániť
  6. Preco mam pocit, ze cely dokument je kombinacia - zalepime peknymi vecickami ludom ocka (namesticka, cyklotrasy), ale primarne tam prepasujeme klucovu infrastrukturu na buduce rozsirenie novych projektov nad Krasnanmi.
   Co sa tyka statickej dopravy, su Krasnany v pohode...mame tu luxus oproti inym sidliskam. (a ani to si nevieme vazit) To, ze si to sami zaplnujeme svojimi autami, lebo uz nevieme co od dobroty? Ludia na Slovensku stale ziju v post-socialistickom primitivizme, ze vlastnit auta (cim viac tym lepsie) je prejavom statusu...pritom byvaju v prenajatych 1-izbakoch. Na zapad od byvaleho socialistickeho bloku uz je myslenie niekde inde. Auto je len nevyhnutny technicky prostriedok na presun osob a tovaru, nie dokazom svojho ekonomicko-primitivneho myslenia - statusu (exoti su aj tam). Ak si chcem dokazovat svoj ekonomicky status, tak nech sa paci, kup pozemok, postav dom a parkuj si na vlastnom aj 20 aut - ok, ziadny problem. Tu je ale krasne vidiet ako Slovaci este rozumovo nedospeli a vrazaju peniaze do veci, ktore vyrazne stracaju na hodnote, len aby si nieco dokazali. (neviem si inak vysvetlit, dat 30 -50 tisic eur na auto, ktore je o 10-15 rokov len srot za 2000€) - skvelo investovane peniaze.
   V USA kedysi stavali dialnice. Najprv 4 prudove, potom 6 prudove, neskor aj 8 prudove...div sa svete a ono to bolo furt plne...preco asi? Ak ludom dame priestor, zaplnia ho a mozme to robit dovtedy kym nam zo zelene a preistoru pre cloveka nezostane ale vobec nic. Toto nie je cesta, zijeme v meste a ked chceme mysliet moderne, musime zredukovat pocet aut a samotne pouzivanie auta. ...este by pomohlo, keby Pimpilinsky tolko nepretlacal nadstavby a nove projekty...

   Odstrániť
  7. Juraj, ten pocit máš akiste preto, že predložený návrh ÚPN zóny Krasňany je presne o tom, čo si napísal: prepašovať do zóny kľúčovú infraštruktúru pre pripravované projekty nad Krasňanmi.

   cieľom vypracovania ÚPN-Z mala byť vyššia ochrana územia. namiesto toho do územia vnáša trójskeho koňa – asanovanie garáží a cestu nad Hagarovou.

   Odstrániť
 3. ... komenty k článku nájdete aj na facebooku:

  https://www.facebook.com/racan.sk/posts/1961532557191585

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Cely UPN zony Krasnany je len to ako umoznit ludom zaparkovat viac a viac aut, ako ustupit zelenou pre dalsie auta a nove cesty. Cize prevladol zaujem ludi, ktori vlastnia 2-izbove byty a popritom vlastnia 3-4 auta nad tymi, ktori maju radi zelen a klud? Nie je to opacna filozofia ako vo vsetkych modernych velkomestach, napr. boj s oteplovanim klimy a podobne a naucit ludi pouzivat 1 maximalne 2 auta? (alebo presedlat do MHD?)
  Ano, rozsirme cesty v Krasnanoch, urobme tam rovno dvojprudovky, nech cez kludne cesty prechadza dalej viac a viac aut...uz teraz ked mate otvorene okna v lete, tak huci jedno auto za druhym, do toho koncert elektriciek a rachot nakladnych vlakov a aby to nestacilo aj par lietadielok zahuci...a teraz tvorcovia tohto dokumentu navrhuju spriechodnit pre este viac aut? Vsak v Krasnanoch by mali byt rezidencne zony s obmedzenym vstupom aut a nie riesit nove a nove krizovatky ! Auta moju chodit primarne cez velke cesty, nie po bocnych! Ja uz deti na bicykel v Krasnanoch nepustam, to je o zivot.
  Ked som tento paskvil videl, nemohol som uverit vlastnym ociam...same parkovisko. Nehovoriac, ze napr. pri Hubeneho 32 je parkovisko natiahnute az pod okna obyvatelov...to kto projektoval? Vsak tam je prevysenie od parkoviska asi 2,5 metra. To zaspyu prizemie tohto vchodu, len aby tam boli dalsie auta? Taketo absurdity som teda necakal...a to som sa na ten dokument pozrel len zbezne...mam obavy to vobec cele citat...
  V tejto republike vladne auto, ci clovek?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ludom to nedošlo. Teda iba hrstke. Presne takto to je. Urobiť z Peknej cesty bulvár. Akože občania, vidíte, ako sa o vás staráme? Ja si myslim, že nikto netúžil aby sa z Peknej cesty stala výpadovka na akékoľvek sídlisko. Už vybudovanie Slanca mala m.č. Rača podmieniť prístupovou cestou inak než iba po Peknej ceste. No a teraz tlaky na Peknú cestu budú ešte väčšie. Rovnako chcú takto dofušovať Kadnárovu cestu. Krasňany chcú urobiť ako transferové sídlisko na nové sídliska nad Krasňanmi, resp. nad Račou vrátane Rínku Rača. Tí, čo to chcú nás považujú za podľudí, plebs.

   Odstrániť